Báo cáo tài chính của Vinaconexmec
en

Báo cáo tài chính

 • - VCM - BCTC QIII năm 2022 (24-10-2022)
 • - VCM - BCTC 6 tháng năm 2022 đã kiểm toán (10-08-2022)
 • - VCM - BCTC QII năm 2022 (20-07-2022)
 • - VCM - BCTC QI năm 2022 (20-04-2022)
 • - VCM - BCTC năm 2021 đã kiểm toán (22-02-2022)
 • - VCM - BCTC QIV năm 2021 (20-01-2022)
 • - VCM - BCTC 6 tháng năm 2021 đã kiểm toán (09-08-2021)
 • - VCM - Báo cáo tài chính QI năm 2021 (15-04-2021)
 • - VCM - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (01-03-2021)
 • - VCM - Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 (29-01-2021)
 • - VCM - Báo cáo tài chính năm 2020 (27-01-2021)
 • - VCM - Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 (20-07-2020)
 • - VCM - BCTC QI năm 2020 (20-04-2020)
 • - VCM_ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (20-02-2020)
 • - VCM - Báo cáo tài chính QIII năm 2019 (18-10-2019)
 • - VCM - Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét (09-08-2019)
 • - VCM - BCTC 6 tháng năm 2019 (22-07-2019)
 • - VCM - BCTC QI năm 2019 (19-04-2019)
 • - VCM -Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (18-02-2019)
 • - VCM - BCTC năm 2018 (18-01-2019)
 • - VCM - Báo cáo tài chính giữa niên độ 2018 đã soát xét (13-08-2018)
 • - VCM - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 (13-08-2018)
 • - VCM - Báo cáo tài chính QI năm 2018 (18-04-2018)
 • - VCM - Báo cáo tài chính QIII năm 2017 (23-10-2017)
 • - VCM - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (21-07-2017)
 • - VCM - BCTC QI năm 2017 (18-04-2017)
 • - VCM - BCTC năm 2016 đã kiểm toán (20-02-2017)
 • - VCM - BCTC QIV năm 2016 (24-01-2017)
 • - VCM - Báo cáo tài chính QIII năm 2016 (18-10-2016)
 • - VCM - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 đã soát xét (12-08-2016)
 • - VCM - Báo cáo tài chính QII năm 2016 (21-07-2016)
 • - VCM - Báo cáo tài chính QI năm 2016 (19-04-2016)
 • - VCM - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (07-03-2016)
 • - VCM - Báo cáo tài chính năm 2015 (18-01-2016)
 • - VCM - BCTC 9 tháng năm 2015 (27-10-2015)
 • - VCM - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 đã soát xét (26-08-2015)
 • - VCM - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 (26-08-2015)
 • - VCM - Báo cáo tài chính QI năm 2015 (25-04-2015)
 • - VCM - Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (24-02-2015)
 • - VCM - Báo cáo tài chính năm 2014 (22-01-2015)
 • - VCM - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 (21-07-2014)
 • - Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 (23-04-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2013 đã soát xét (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2013 đã soát xét (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 công ty mẹ (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính QI năm 2013 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính quý IV/2012 (03-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất QIV năm 2012 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính quý III/2012 (03-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2012 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính bán niên 2012 đã soát xét (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét 2012 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính quý II/2012 (03-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2012 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính quý I/2012 (03-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2012 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính năm 2011 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2011 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính Quý III năm 2011 (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh hợp nhất soát xét Quý 2 năm 2011 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính đã được soát xét 06 tháng đầu năm của Công ty mẹ (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2011 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính Quý II năm 2011 (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I năm 2011 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính Quý I năm 2011 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2010 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2010 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính 2010 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2010 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính III 2010 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính Hợp nhất quý II đã được soảt xét (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính Quý II đã được soát xét (23-01-2014)
 • - VCM - Báo cáo tài chính Quý II/2010 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính quý I-2010 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất 2009 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính 2009 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất 2008 (23-01-2014)
 • Thư viện ảnh