VCM - Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng năm 2013
en


VCM - Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng năm 2013

VCM - Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng năm 2013
VCM - Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng năm 2013

Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

  • Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 66.032 tr đồng.
  • Doanh thu từ hoạt động tài chính:                               :    2.297 tr đồng.
  • Lợi nhuận sau thuế:                                                              -202 tr đồng.

Chi tiết xem báo cáo tài chính kèm theo.

Thư viện ảnh