VCM - Tài liệu ĐHĐCĐ 2023
en


VCM - Tài liệu ĐHĐCĐ 2023

VCM - Tài liệu ĐHĐCĐ 2023
VCM - Tài liệu ĐHĐCĐ 2023
  1.  Chương trình Đại hội
  2. Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2023
  3. Báo cáo KQSXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
  4. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán
  5. BCHĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
  6. Báo cáo về hoạt động của BKS
  7. Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2023
  8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
  9. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Thư viện ảnh