VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022
en


VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022
VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022
 Công ty Cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex (Vinaconex mec) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường tầng 5 – 25T1 – đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội vào sáng ngày 29/03/2022. Đúng 8h30 phút Đại hội đã chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc, và đặc biệt là sự có mặt của các Quý vị cổ đông đại điện cho 2.381.078 cổ phần, tương đương 79,37%  tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và đã tiến hành thảo luận, thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Tờ trình của HĐQT về việc Phê duyệt các Báo cáo tài chính 2021 được kiểm toán;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; Một số định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027;

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2021;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty Cp Vinaconex và/ hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/ nhóm Vinaconex;

Sau khi kết thúc phần trình bày các báo cáo, tờ trình, Ông Nguyễn Khắc Hải , Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận với các cổ đông. Và sau cùng, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.
Đại hội lần này cũng bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội đã trình bày báo cáo về các nội dung tờ trình: Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS; Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS.

Kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải

2. Ông Vũ Mạnh Hùng

3. Ông Nguyễn Quốc Huy

4. Ông Huỳnh Thế Trung

5. Ông Thân Thế Hà

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

2. Ông Chu Quang Minh

3. Bà Trần Hải Yến

Sau khi có kết quả bầu cử, HĐQT Công ty đã tổ chức họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; BKS nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thúy Hồng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

11h00 ngày 29/03/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu  ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2021

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2021

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Kế Toán trưởng trình bày BCTC năm 2021

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2021

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 chụp ảnh lưu niệm

Tổng Giám đốc Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

 

Thư viện ảnh