VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
en


VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
 

Sáng ngày 30/03/2021, tại Văn phòng làm việc Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex, tầng 5 – 25T1 – đường Trần Duy Hưng - Phường Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội, Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty CP VINACONEX có sự hiện diện của ông Nguyễn Khắc Hải – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; Ông Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc Ban phát triển nhân lực và các ông bà đại diện một số Ban chức năng Tổng công ty.

Về phía Công ty có các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

Và đặc biệt là sự có mặt của các Quý vị cổ đông đại điện cho 2.370.618 cổ phần, tương đương 79,02%  tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và đã tiến hành thảo luận, thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Tờ trình của HĐQT về việc Phê duyệt các Báo cáo tài chính 2020 được kiểm toán;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021;

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2020;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty Cp Vinaconex và/ hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/ nhóm Vinaconex;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty;

- Tờ trình của HĐQ đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Tờ trình của BKS đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS;

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của cả nước nói chung, ngành xuất khẩu lao động trong đó có Vinaconex Mec nói riêng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã tịch cực và sát sao trong việc hỗ trợ Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã giao và đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của các cổ đông đối với Công ty.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 do một số thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lí do công tác. Kết quả, 02 thành viên HĐQT được bầu bổ sung gồm: ông Nguyễn Khắc Hải - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; ông Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc Ban Phát triển nhân lực Tổng Công ty CP Vinaconex

Sau khi có kết quả bầu cử, HĐQT Công ty đã tổ chức họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thay mặt các ông bà vừa được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty, ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các cổ đông Công ty đối với cá nhân ông và các ông vừa được bầu. Ông Nguyễn Khắc Hải bày tỏ với các cổ đông trong thời gian tới Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban lãnh đạo Công ty nổ lực hết mình để tháo gỡ những khó khăn và đưa ra những quyết sách phù hợp hơn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty để đưa Công ty phát triển nhanh, mạnh hơn trong những năm tới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đảng Bộ Công ty trình bày báo cáo Ban TGĐ năm 2020 và kế hoạch sxkd năm 2021


Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT trình bày BC của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021


Ông Nguyễn Tiến Đạt trình bày BCTC Công ty năm 2020 


Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội


Cổ đông bỏ phiếu bầu các nội dung trong Đại hội và bầu bổ sung thành viên cho HĐQT 


Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022


Thành viên HĐQT, BKS, BLĐ và Ban Điều hành Công ty chụp ảnh lưu niệm


Thư viện ảnh