Điều lệ tổ chức và hoạt động
en


Điều lệ tổ chức

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex

Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông nội dung của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị cuả Công ty.

 
Trân trọng,

Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex


Thư viện ảnh