VCM - Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông 2021
en


VCM - Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông 2021

VCM - Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông 2021
VCM - Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông 2021
 1. Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
 2. Quy chế Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
 3. Báo cáo KQSXKD năm 2020 và kế hoạch KD năm 2021
 4. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán
 5. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
 6. Báo cáo về hoạt động của BKS
 7. Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2021
 8. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thu lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 9. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc cty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX
 10. Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
           10.1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
           10.2 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
      11. Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của HĐQT
           11.1 Quy chế hoạt động của HĐQT    
      12. Tờ trình của BKS về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động BKS
           12.1 Quy chế hoạt động của BKS
      13. Kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty
           13.1 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
           13.2 Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
           13.3 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Thư viện ảnh