Kết quả kinh doanh QIII năm 2012
en


Kết quả kinh doanh QIII năm 2012

Kết quả kinh doanh QIII năm 2012
Kết quả kinh doanh QIII năm 2012

 công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX báo cáo kết quả kinh doanh QIII/2012 như sau:

  • Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 26.055 tr đồng
  • Doanh thu hoạt động tài chính                                :   5.651 tr đồng
  • Lợi nhuận sau thuế                                                   :   4.636 tr đồng

Xem báo cáo tài chính kèm theo.

Thư viện ảnh