Kết quả kinh doanh bán niên năm 2012 đã được soát xét
en


Kết quả kinh doanh bán niên năm 2012 đã được soát xét

Kết quả kinh doanh bán niên năm 2012 đã được soát xét
Kết quả kinh doanh bán niên năm 2012 đã được soát xét

 Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX báo cáo kết quả kinh doanh bán niên 2012 như sau:

  • Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 23.014 tr đồng
  • Doanh thu hoạt động tài chính:                                    4.416 tr đồng
  • Lợi nhuận sau thuế:                                                       4.304 tr đồng

Xem báo cáo tài chính kèm theo.

Thư viện ảnh