Công bố thông tin
en

Công bố thông tin

 • - VCM - Báo cáo tài chính QIV năm 2022 (18-01-2023)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (17-01-2023)
 • - VCM - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty (29-09-2022)
 • - VCM - Thông báo thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty (21-07-2022)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (20-07-2022)
 • - VCM - Nghị quyết của HĐQT về thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty (15-07-2022)
 • - VCM - Quyết định lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022 (23-06-2022)
 • - VCM - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021 (27-04-2022)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QI năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 (20-04-2022)
 • - VCM - CBTT Thay đổi Nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (30-03-2022)
 • - VCM - Biên bản, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 (07-03-2022)
 • - VCM - Công bố thông tin BCTC năm 2021 đã kiểm toán (22-02-2022)
 • - VCM - Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (08-02-2022)
 • - VCM - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ 2022 (08-02-2022)
 • - VCM - Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 (25-10-2021)
 • - VCM - Thông báo bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty (25-10-2021)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (28-07-2021)
 • - VCM - Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2021 (12-07-2021)
 • - VCM - Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 (01-04-2021)
 • - VCM - Biên bản, nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 (31-03-2021)
 • - VCM - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (10-03-2021)
 • - VCM - Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông 2021 (08-03-2021)
 • - VCM - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ 2021 và tạm ứng cổ tức 2020 (02-02-2021)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (01-02-2021)
 • - VCM - Thông báo bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty (14-12-2020)
 • - VCM - BCTC giữa niên độ đã soát xét (14-08-2020)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch kết quả SXKD QII năm 2020 so với cùng kỳ 2019 (20-07-2020)
 • - VCM - Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (16-07-2020)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch kết quả SXKD QI năm 2020so với cùng kỳ 2019 (20-04-2020)
 • - VCM - Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông 2020 (12-03-2020)
 • - VCM - Tài liệu dự thảo Đại hội Đồng Cổ đông 2020 (02-03-2020)
 • - VCM - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (02-03-2020)
 • - VCM - Sắp xếp lại nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 (02-03-2020)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 (30-01-2020)
 • - VCM - Giải trinh chênh lệch KQSXKD QIV 2019 so với cùng kỳ 2018 (17-01-2020)
 • - VCM - Báo cáo tài chính năm 2019 (17-01-2020)
 • - VCM - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ 2020 và tạm ứng cổ tức 2019 (10-01-2020)
 • - VCM - Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 (10-01-2020)
 • - VCM - Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty (03-01-2020)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch kết quả SXKD QIII năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 (18-10-2019)
 • - VCM - Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2019 (09-08-2019)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2019 (30-07-2019)
 • - VCM - Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 (27-05-2019)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch kết quả SXKD QI năm 2019 so với cùng kỳ 2018 (19-04-2019)
 • - VCM - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền (18-04-2019)
 • - VCM - Sắp xếp lại nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 (21-03-2019)
 • - VCM - Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 (14-03-2019)
 • - VCM - Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông 2019 (14-03-2019)
 • - VCM - Biên bản Đại hội Đồng cổ đông 2019 (14-03-2019)
 • - VCM - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (07-03-2019)
 • - VCM - Tài liệu ĐHCĐ năm 2019 (27-02-2019)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 (20-02-2019)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 (20-02-2019)
 • - VCM - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐH đồng CĐ thường niên 2019 (30-01-2019)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QIV/2018 so với cùng kỳ 2017 (18-01-2019)
 • - VCM - Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên HĐQT đã mua 30.000 CP (26-09-2018)
 • - VCM - Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 30.000 CP (26-09-2018)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QII năm 2018 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm 2017 (13-08-2018)
 • - Thông báo bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty (13-08-2018)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2018 (13-08-2018)
 • - VCM -Thông báo ký kết hợp đồng BCTC năm 2018 (21-06-2018)
 • - VCM - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2017 (01-06-2018)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QI năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 (18-04-2018)
 • - VCM - Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 (26-03-2018)
 • - VCM - Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 (26-03-2018)
 • - VCM - BCTC năm 2017 đã kiểm toán (07-03-2018)
 • - Tài liệu ĐHCĐ năm 2018 (07-03-2018)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 (07-03-2018)
 • - VCM -Bà Trần Hải Yến - Thành viên Ban kiểm soát đã mua 1.500 CP (23-02-2018)
 • - VCM - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 (31-01-2018)
 • - VCM - Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng đã mua 24.000 CP (22-12-2017)
 • - VCM - Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (16-11-2017)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QIII năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 (23-10-2017)
 • - VCM - Báo cáo tài chính giữa năm 2017 đã soát xét (08-08-2017)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QII năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 (21-07-2017)
 • - VCM - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (14-06-2017)
 • - VCM - Thông báo trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền (13-06-2017)
 • - VCM - Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty (13-06-2017)
 • - VCM - giải trình chênh lệch KQSXKD QI năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 (18-04-2017)
 • - VCM - Thông báo kết quả bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (01-04-2017)
 • - VCM - Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2017 (01-04-2017)
 • - Danh sách ứng viên bầu HĐQT - BKS khóa 3 (2017-2022) (28-03-2017)
 • - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017 (15-03-2017)
 • - VCM - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2017 (15-03-2017)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 (24-01-2017)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2016 (24-01-2017)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QIV năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 (24-01-2017)
 • - VCM - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền (02-12-2016)
 • - VCM - Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty (04-11-2016)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD bán niên 2016 đã được soát xét so với cùng kỳ năm 2015 (24-08-2016)
 • - VCM - Giải trình BCTC soát xét bán niên 2016 (12-08-2016)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 (21-07-2016)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QII năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 (21-07-2016)
 • - VCM - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền (31-05-2016)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSX KD QI/2016 so với cùng kỳ năm 2015 (22-04-2016)
 • - VCM - Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 (16-03-2016)
 • - VCM - Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ 2016 (07-03-2016)
 • - VCM - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02-03-2016)
 • - VCM - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 (01-02-2016)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QIV năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 (18-01-2016)
 • - VCM - Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT - đã mua 30.000 CP (25-12-2015)
 • - VCM - Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty (23-12-2015)
 • - VCM - Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền (18-12-2015)
 • - VCM - Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT - đăng ký mua 30.000 CP (17-12-2015)
 • - VCM - Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp - Phó Tổng Giám đốc đã mua 23.400 cổ phiếu (13-11-2015)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch kết quả SXKD 9 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 (27-10-2015)
 • - VCM -Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp - Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 25.000 CP (13-10-2015)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015 (27-07-2015)
 • - VCM - Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng đã mua 27.000 CP (27-07-2015)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QII/2015 so với cùng kỳ 2014 (20-07-2015)
 • - VCM - Ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015 với công ty TNHH KPMG (16-07-2015)
 • - VCM - Ký kết hợp đồng kiểm toán với CT TNHH Deloitte Việt Nam (01-07-2015)
 • - VCM - Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng đăng ký mua 30.000 CP (22-06-2015)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QI/2015 so với cùng kỳ 2014 (25-04-2015)
 • - VCM - Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2014 (24-03-2015)
 • - VCM - BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (17-03-2015)
 • - VCM - Tài liệu dự thảo Đại hội Đồng cổ đông 2015 (10-03-2015)
 • - VCM - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (04-03-2015)
 • - VCM - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách ngừoi sở hữu chứng khoán (22-01-2015)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (22-01-2015)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014 (22-01-2015)
 • - VCM - Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (06-01-2015)
 • - VCM - Thông báo thay đổi nhân sự (28-08-2014)
 • - VCM - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 đã soát xét (11-08-2014)
 • - VCM - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2014 (05-08-2014)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (14-07-2014)
 • - VCM - Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng đã mua 39.300 cổ phiếu (29-05-2014)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QI năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 (23-04-2014)
 • - VCM - Báo cáo tài chính QI năm 2014 (23-04-2014)
 • - VCM - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014 (14-03-2014)
 • - VCM - Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2014 (14-03-2014)
 • - VCM - Tài liệu ĐHĐCĐ 2014 (12-03-2014)
 • - VCM - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (12-03-2014)
 • - VCM - Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán (04-03-2014)
 • - VCM - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 (06-02-2014)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD QIV năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 (06-02-2014)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2013 (06-02-2014)
 • - VCM - Kết quả kinh doanh năm 2013 (06-02-2014)
 • - VCM - Chuyển nhượng cổ phần đầu tư tại Công ty cổ phần phát triển nhân lực và thương mại Việt Nam (23-01-2014)
 • - VCM - Thông báo bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty (23-01-2014)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD hợp nhất Quý II/2013 so với cùng kỳ năm 2012 (23-01-2014)
 • - VCM - Giải trình chênh lệch KQSXKD Quý II/2013 so với cùng kỳ năm 2012 (23-01-2014)
 • - VCM - Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng năm 2013 (23-01-2014)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản công ty 6 tháng đầu năm 2013 (23-01-2014)
 • - VCM - Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 công ty mẹ (23-01-2014)
 • - VCM - Thông báo chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền mặt (23-01-2014)
 • - VCM - Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2013 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất QI năm 2013 (23-01-2014)
 • - VCM - Thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển địa điểm trụ sở chính (23-01-2014)
 • - Giải trình kết chênh lệch kết quả SXKD hợp nhất QI/2013 so với cùng kỳ năm 2012 (23-01-2014)
 • - Giải trình kết chênh lệch kết quả SXKD QI/2013 so với cùng kỳ năm 2012 (23-01-2014)
 • - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 (23-01-2014)
 • - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 (03-01-2014)
 • - Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2013 (23-01-2014)
 • - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 (03-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (23-01-2014)
 • - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý IV năm 2012 (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh Quý IV năm 2012 (23-01-2014)
 • - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 (23-01-2014)
 • - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh hợp nhất QIII năm 2012 (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh QIII năm 2012 (23-01-2014)
 • - Giải trình chênh lệch giữa BCTCHN bán niên 2012 đã soát xét kiểm toán và BCTC tự lập (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh hợp nhất bán niên 2012 đã được soát xét (23-01-2014)
 • - Giải trình chênh lệch giữa BCTC bán niên 2012 đã xoát xét kiểm toán và BCTC tự lập (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh bán niên năm 2012 đã được soát xét (23-01-2014)
 • - VCM - Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II năm 2012 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 (23-01-2014)
 • - Công bố thông tin đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012 (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh hợp nhất QII năm 2012 (23-01-2014)
 • - Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (23-01-2014)
 • - Giải trình số liệu chênh lệch kết quả SXKD hợp nhất Quý I/2012 so với cùng kỳ năm 2011 (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh hợp nhất QI năm 2012 (23-01-2014)
 • - Thay đổi nhân sự (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh Quý I năm 2012 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý I năm 2012 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011 (23-01-2014)
 • - Biên bản họp Ban kiểm soát (23-01-2014)
 • - Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 (23-01-2014)
 • - Nghị Đại hội đồng cổ đông 2012 (23-01-2014)
 • - Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2012 (23-01-2014)
 • - VCM - Tài liệu ĐHCĐ 2012 (23-01-2014)
 • - VCM - Kết quả kinh doanh hợp nhất sau kiểm toán năm 2011 (23-01-2014)
 • - VCM - Kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2011 (23-01-2014)
 • - Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2012 (23-01-2014)
 • - Ông Nguyễn Văn Hiệp- Ủy viên HĐQT - Q.Tổng Giám đốc đăng ký mua 50.000 CP (23-01-2014)
 • - VCM - Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2012 (23-01-2014)
 • - VCM - Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 50.000 CP (23-01-2014)
 • - VCM - Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý IV năm 2011 (23-01-2014)
 • - Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý III năm 2011 (23-01-2014)
 • - Báo cáo tình hình quản trị công ty Quý III năm 2011 (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh Quý III năm 2011 (23-01-2014)
 • - Giải trình số liệu chênh lệch của Công ty Mẹ trước và sau soát xét bán niên (23-01-2014)
 • - VCM - Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II năm 2011 (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh Quý II năm 2011 (23-01-2014)
 • - Ông Nguyễn Văn Hiệp- Ủy viên HĐQT - Q.Tổng Giám đốc đăng ký mua 30.000 CP (23-01-2014)
 • - Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 30.000 CP (23-01-2014)
 • - Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên HĐQT,Kế toán trưởng - đăng ký mua 20.000 CP (23-01-2014)
 • - VCM - Thông báo chốt danh sách để trả cổ tức bằng tiền mặt (23-01-2014)
 • - Thông báo thay đổi nhân sự (23-01-2014)
 • - VCM - Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I năm 2011 (23-01-2014)
 • - Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (17-03-2011) (23-01-2014)
 • - Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (01-03-2011) (23-01-2014)
 • - Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (04-01-2011) (23-01-2014)
 • - Kết quả kinh doanh năm 2010 (23-01-2014)
 • - Chuyển quản lý sổ cổ đông sang SME (23-01-2014)
 • - Tạm ứng cổ tức đợt II năm 2009. (23-01-2014)
 • - Điều lệ Tổ chức và hoạt động (23-01-2014)
 • Thư viện ảnh