VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông thường niên 2019
en


VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông thường niên 2019

VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông thường niên 2019
VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐH Đồng cổ đông thường niên 2019
 Ngày 13/03/2018, công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec), mã chứng khoán VCM đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại hội trường tầng 9 tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tp. Hà Nội.
Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Đại hội cũng thông qua tờ trình kiện toàn nhân sự cho HĐQT và bầu bổ sung thành viên mới cho HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Một số hình ảnh tại đại hội:

 
Thư viện ảnh