VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2017
en


VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2017

VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2017
VINACONEX MEC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2017
  Ngày 31/03/2017, công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec), mã chứng khoán VCM đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại hội trường tầng 5 tòa nhà 29T2 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tp. Hà Nội.
Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS cũng như đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2017-2022. 

Một số hình ảnh của Đại hội:
Các đại biểu làm lễ chào cờ


Ông Vũ Minh Phú đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông


Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT


Ông Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày báo cáo của Ban điều hành 


Ông Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, trình bày BCTC tóm tắt năm 2016


Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 


Các cổ đông thông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và phương án chi trả cổ tức năm 2017


Bà Nguyễn Thanh Khương - Trưởng Ban kiểm phiếu, đọc kết quả bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022


Bà Trần Hải Yến - Trưởng Ban thư ký, trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Thư viện ảnh