VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2016
en


VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2016

VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2016
VINACONEX MEC tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2016
 Ngày 16/03/2016, công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec), mã chứng khoán VCM đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại tầng 9 toà nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, tờ trình thay đổi điều lệ Công ty. 

Một số hình ảnh tại Đại hội


Các Đại biểu làm lễ chào cờ


Ông Vũ Minh Phú đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông


Ông Thân Thế Hà - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT Công ty


Ông Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty  trình bày báo cáo hoạt động của Ban điều hành Công ty

Ông Chu Quang Minh - Thành viên BKS trình bày BC hoạt động của BKS


Ông Nguyễn Tiến Đạt - Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, chi trả thù lao.


Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình 


Bà Trần Hải Yến trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hộiThư viện ảnh